El Validador pot validar els següents tipus de signatures electròniques:

 – CMS i CAdES detached: Document signat i signatura estan separats.
 – CMS i CAdES attached: El document signat queda inclòs dins la signatura.
 – XMLDSig i XAdES detached: Document signat i signatura estan separats.
 – XMLDSig i XAdES enveloping: El document signat queda dins la signatura.
 – XMLDSig i XAdES enveloped: La signatura queda dins del document signat.